Szkeptikus blog

A Szkeptikus Társaság tagjainak közös blogja

Mire lehet büszke a magyar?

Végre! Végre valaki kimondta az igazságot, megvilágítván dicső múltunkat! Sugárzó arccal és büszkeségtől dagadó kebellel írom e sorokat, mert most már biztosan tudom, hogy a kiválasztott nép tagja vagyok! Mi, magyarok vagyunk a tudás, a civilizáció letéteményesei, az emberi kultúra őrzői, ahogy ez elhangzott 2008. január 8-án az Echo TV Világ-Panoráma c. műsorában.

 

Kiderült, hogy majdnem mindenütt ott voltunk, elhintettük a műveltség, a tudás magvát, és senki nem tudott megtörni minket! Érdemes sorjában végighaladni e dicső listán, hogy lelkünket virágba borítván felvértezzük magunkat a szürke – és nem túl biztató – hétköznapokra. Igyekszem minél több szó szerinti idézetet beemelni, hogy az Ősforrásból táplálkozzunk.

„Ma messzire kalandozunk, sumér elődeink földjére” – indul a nagyívű gondolatmenet. A hajdani Édenkert helyén most vér folyik, háború van, így „igazán választott népnek tekinthetjük magunkat, hogy a Jóisten nem marasztalt ott minket, hanem kivezetett Ázsia mélyébe, magasába, Tibetbe, és aztán a Szent Turulmadár vigyázó vezetésével elhozta elődeinket Európa közepébe, ránk bízva a világ szívét, a Kárpát-medencét.” Én mindig tudtam, hogy igaza van a ludovikás végzettségű repülőtisztnek, tehát egy vérbeli szakembernek és lánglelkű tudósnak, amikor a sumér-magyar nyelvazonosságról beszél! Nyelvészet, régészet, történettudomány, assziriológia? Ugyan már, csak az élettől, sőt, az Élettől elszakadt könyvmolyok, szobatudósok koptatják elméjüket és rongálják szemüket ilyen ostobaságokkal! A vátesznek elég az intuíció, esetleg egy minden alapképzettség nélküli gyorstalpaló. Ázsia mélye, magasa? Már a 19. században megmondták, hogy a magyar nyelv a turáni nyelvcsaládba tartozik; ne törődjünk a bogaras nyelvészekkel, akik szerint nem is létezik ilyen nyelvcsalád! Tibet? Hisz maga Kőrösi Csoma Sándor vélte úgy, hogy eleink onnan származnak! Azóta eltelt szűk 200 év, és ma már nem ezt gondolja a tudomány? Hogy a tibetológiában szó sem esik magyarokról? Mindig ez a modernkedés, ez a káros újító hajlam! Miért kell mindenáron újat mondani, amikor a hagyományok, a középkori krónikások, az évszázadokkal ezelőtti tudósok olyan szép őstörténetet rekonstruáltak! Ahelyett, hogy együtt örülnénk a Szent Turul útmutatásának, hiszen még a legmegátalkodottabb „tudósok” is elismerik, hogy a sztyeppei népek gyakran totemállatoktól származtatják vezetőiket. És milyen jó helyre, a világ szívéhez vezetett minket! Minden igaz szívű magyar tudja, hogy a világ központja a pilisi szívcsakra, melynek jótékony energiái feltöltik és óvják az itt lakozó, erre méltó népességet! Kár, hogy nem tudunk felhőtlenül örülni, mert megint jönnek az akadékoskodók, akik mindenféle műszert lóbálva szajkózzák, hogy semmi nyoma semmilyen különleges energiának, legyen az mágneses, geotermikus vagy bármilyen egyéb. Hiába, ezek a tudomány nevében hitetlenkedők semmit nem tudnak a spiritualitásról, a szánalmas kütyüikkel mérhetetlen szellemi energiákról. Nemsokára beláthatják, mennyire nincs igazuk! De folytassuk a történelmi leckét.

„Mi, sumérok, szkíták, etruszkok, kelták, hunok – vagyis magyarok, megszenvedtük választottságunkat, de fönnmaradtunk, és fönnmaradunk, mert a bolygó emberi civilizációjának letéteményesei, a Gondviselés akaratának hordozói vagyunk.” E mondattól mindig könny szökik a szemembe: micsoda nagyszerű népekkel vagyunk mi egyek, minő ősök adnak erőt az emberiség szellemi javainak őrzéséhez! Hadd csaholjon a nyelvészek falkája, hogy a sumernek nincsenek ismert rokonai (s közben valami ergativitásról meg tipológia és nyelvrokonság összekeveréséről zagyválnak), hogy a szkíták főleg iráni, tehát keleti indoeurópai nyelvűek, hogy az etruszkok nyelve megfejtetlen, de valószínűleg szintén szigetnyelv, hogy a kelta egy nyugati indoeurópai nyelvcsoport, hogy a hun nyelv néhány ismert szava és idegen eredetű személynevei alkalmatlanok bármiféle rokonság megállapítására! Hadd papoljanak a történészek mindenféle tér- és időbeli problémákról, hogy a sumerek és a többiek, az etruszkok és a hunok, a kelták, etruszkok és a honfoglalás időben igen messze esnek egymástól, hogy ha Ázsiába mentünk, mit kerestünk Etruriában stb. Ezek a földhözragadt elmék nem értik meg, hogy a Szent Turul számára nem léteznek ilyen sekélyes korlátok, hogy vándorlásunk során egyszerre több helyre is vezethetett minket, az évezredek alatt pedig e tájakat többször is bebarangolhattuk, hogy elhintsük a civilizáció magvait. E kiválasztottság okán gyűlölnek bennünket, keresik titkainkat, sőt, magyarrá akarnak válni, ezért rabolnák el „földünket, vizünket, levegőnket.”

De van egy bökkenő: ellenségeink „itthon és a világban” (hiába, már Rémszem Mordon is megmondta Harry Potteréknek, hogy lankadatlan éberség!) „ostobák, nem olvasnak.” E fontos gondolatot pontosítva, de szükségesnek látszott megismételni: „buta és kicsinyes, műveletlen, de kellően kapzsi ellenségeink” ugyanis nem megfelelő emberektől olvasnak. És itt jön egy újabb lélekemelő, könnyfakasztó gondolat. A megvilágosodáshoz ugyanis „magyar – hangsúlyozom, magyar, nem magyar állampolgárságú, igazolványú” íróktól kellene olvasni, hogy lássák, a Kárpát-medencében nincs esélyük. Végre elhangzott, hogy ideje a megtisztulásnak! Az igaz magyar ember ismeri dicső múltját, lásd fent felsorolt népek, ismeri Magyarföld kisugárzását – így egyből lebukik az a gaz, aki csak imitálja magyarságát. Kicsit azért szorongva gondolok arra, mi lesz, ha kiderül, hogy miközben történelmet, régészetet, assziriológiát tanultam, túlságosan átmosták az agyam, és esetleg maradt egy mákszemnyi kétely a fenti történések, rokonságok egy-két jelentéktelenebb részletével kapcsolatban. De gyorsan elsöpröm aggályaimat: végszükség esetén képzettségeim birtokában bebizonyítom, hogy a Szent Turul az Újvilágba is elvezetett bennünket, hogy majákként, aztékokként, inkákként hintettük a civilizáció magvait. Esetleg a Marson is mi alkottuk az óriás arcot… (Nem járnék járatlan utakon, tehát könnyű dolgom is lenne.) Persze ha gyáva lennék, menekülhetnék Adyhoz is: „S az álmosaknak, /  piszkosaknak, / Korcsoknak és cifrálkodóknak, / Félig-élőknek, habzó-szájuaknak, / Magyarkodóknak, köd-evőknek, / Svábokból jött magyaroknak / Én nem vagyok magyar?” De nem, én büszkén vállalom hátrányos iskoláztatásomat, és mindent megteszek, hogy korrigáljam az engem rágó mételyt.

Métellyel és kozmikus magasságokba emelkedve folytatódik a tanítás: megtudjuk, hogy „a Kárpát-medence óriási csatatér, ahol a Jók a Magyarok Istene szándékából legyőzik a Gonoszokat.” A Gondviselés ide gyűjti az ellenségeket, hogy egyszerre számoljon le velük, „az emberi civilizáció parazitáival.” Paraziták… mintha a parazita, mételyező, élősködő jelzőket már hallottam volna különböző színű diktatúrák és katonai junták kapcsán, és valamiért kicsit rosszul érzem magam, de hát ez is nyilvánvalóan hátrányos helyzetemből fakad: minek kellett ennyit tanulni?! Pedig legfőbb ideje megnyitnom gyarló elmémet az Új befogadására, mert megtudom, hogy „az új világrend is innen, a Kárpát-medencéből sugárzik majd tova.” Ha volt egy kis hiányérzetem e történeti lecke alatt, akkor e helyütt támadt: az új világrendről sajnos semmit sem hallottam. De hát senki sem tökéletes, a fentebbi bekezdésekben látni lehetett, én sem vagyok az. Folytassuk is gyorsan a leckét!

Most derül ki, mit tesz a Kárpát-medence kisugárzása: minden birodalom megbukott, aki betette ide a lábát: tatár, oszmán, Habsburg, Harmadik Birodalom, Szovjetunió, KGST, Varsói Szerződés, „és egy nap erre a sorsra jut az Európai Unió a NATO-val egyetemben.” Micsoda fantasztikus éleslátás kell annak felismeréséhez, hogy e galád birodalmak egy sorba állíthatók! És persze mi vagyunk a végcél, a periféria, akár keletről, akár nyugatról törtek ránk. E ponton egy pillanatra megint zavarba jövök, mert felsejlik Bécs két török ostroma, és mintha a Harmadik Birodalom kicsit tovább terjeszkedett volna, no meg eddig úgy tudtam, hogy az EU-tag Románia, Bulgária, Görögország, Ciprus, sőt a csatlakozni szándékozó Ukrajna és Törökország is mind keletebbre vannak tőlünk, de pokolba a zavaró tényekkel! Itt volt a sírjuk és kész. Csak ne hallanám magamban az akadékoskodókat: a tatárok még szóba kerülnek, kezdjük tehát az Oszmán birodalommal. A sok tudatlan olyanokat mond, hogy Szent Liga, meg európai összefogás, meg az Oszmán birodalom szerkezetének belső gyengesége, meg hadügyi forradalom, és a török hódítások kapcsán nem átallanak akciórádiuszról hadoválni! Jó-jó, a Habsburg birodalom részben csakugyan itt omlott össze, mondják az igazságról mit sem sejtő könyvmolyok, de mintha ebben némi világháborús vereség is közrejátszott volna, sőt, határozottan úgy rémlik, hogy kisugárzás ide vagy oda, e vereség Magyarország területére is katasztrofális hatást gyakorolt. Megint a túlképzettség… Aztán egy zajos kisebbségtől a Harmadik Birodalom bukásáról is lehet alternatív véleményeket olvasni, mint pl. jelentős létszámbeli, gazdasági, majd idővel technikai fölény, és e tudatlanok ilyen nevekkel blöffölnek, mint Sztálingrád, Normandia, stb. Még hallgatni is szánalmas… Ráadásul néhány érvet van képük a Szovjetunió bukásánál is felhasználni, mint a diktatúrák hosszú távú instabilitása, az egyéni kezdeményezés elnyomásának hátulütői, a terror önveszélyessége stb. Persze az utóbbi esetben sok más mellett hallani a fegyverkezési verseny kifullasztó hatásáról is néhány gyenge eszmefuttatást. Mindezt azért, mert e földhözragadt lelkeknek fogalmuk sincs a Kárpát-medence erejéről, amivel a kiválasztott népet óvja. Hallhatunk is a műsorban újabb példát: 1849-ben a bevonuló orosz seregben nagyon sokan betegedtek meg, míg a magyar csapatokról nincs ilyen adatunk. A cári seregek orvosa hazánk egészségtelen mocsári levegőjével magyarázta a jelenséget. A túlképzett pápaszemeseknek ugyan a kora-újkori morbus hungaricus jut eszébe mint kézenfekvő párhuzam, esetleg a brit gyarmatbirodalom hasonló problémája, ami aztán az immunológia és a védőoltások megszületéséhez vezetett, vagy talán a folyószabályozás előtti mocsaras területek kiterjedésével dobálóznak. Nem egyszerűbb és hihetőbb elfogadni a Kárpát-medence kisugárzását? (Hátha a mocsári kigőzölgések is e kisugárzás részei: örüljünk hát a mocsárnak, és dagonyázzunk a nagy magyar dicsőség posványában! Bocsánat, megint a hitetlen lelkem…). A földünk igenis megtizedeli ellenségeinket. Utolsó példaként a mongolok esetét hallgathatjuk meg, akik győzelmük csúcsán „hirtelen, megmagyarázhatatlanul, maguktól, pánikszerűen kimenekülnek a Kárpát-medencéből.” A hagyományos, tudománytalan elméleteknél, miszerint a tatárjárást eredetileg is csak hosszabb felderítésnek szánták, hogy Ögödej nagykán halálának hírére vonultak vissza, nem kézenfekvőbb édes hazánk védőereje? Lehet, hogy tudták ezt a mongolok is. „Talán közös, ősi sámánhitünk révén értesültek e föld idegen hódítókra csapást mérő, végzetes kisugárzásáról?” Hiába, ezek a sámánok már csak ilyenek, úgy megérzik a földsugárzást, mint a pinty! A minket védő erőnek semmi sem állhat ellen, „nincs oltás, amely ellenszere lehetne.” De hát, ahogy újra értesülünk a zárógondolatból, ellenségeink „ostobák, műveletlenek, nem olvasnak. Nem is tudnak. Csak pénzt megolvasni…” Hát igen, a pénzéhes parazitáknak nincs maradásuk a Szent Turul szárnyai alatt, a pilisi szívcsakra védőernyőjében töretlenül fejlődő, az emberi civilizáció Gondviselés általi letéteményese, a sumér-szkíta-etruszk-kelta-hun-magyar nép között! Legyünk hát büszkék magunkra, és örüljünk együtt, hogy e tanításnak a beharangozó szerint lesz folytatása a Világ-Panoráma további adásaiban, amikor is január 15-től egy beszélgetéssorozat kezdődik a magyar őstörténet és nyelv idegenek általi kisajátításáról! Örüljünk, örüljünk, örüljünk!!!

Örüljünk? Jómagam elkeseredtem, hogy a 3. évezredben ilyeneket látok a televízióban, és nem büszke voltam, sokkal inkább szégyelltem magam. Örüljünk? Jómagam ehelyett azt javaslom, amivel James Randi zárta egyik könyvét: Gondolkozzatok! Én inkább gondolkozom. És persze nem árt terjeszteni, hogy tanulni, gondolkozni jó dolog.

Ezért vagyok tagja a Szkeptikus Társaságnak.

A bejegyzés trackback címe:

https://szkeptikus.blog.hu/api/trackback/id/tr481672681

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Agysebészt a szívsebésznek! 2011.12.25. 22:07:59

A minap ráakadtam egy kedves linkre, amely dr. Papp Lajos szívsebész neve alatt kúszott fel a netre. A cikket olvasgatva az ember mindjárt kezdi kapisgálni, miért van olyan helyzetben a magyar egészségügy, amilyet nap mint nap tapasztalhatunk...

Trackback: Agysebészt a szívsebésznek! 2011.12.25. 22:07:59

A minap ráakadtam egy kedves linkre, amely dr. Papp Lajos szívsebész neve alatt kúszott fel a netre. A cikket olvasgatva az ember mindjárt kezdi kapisgálni, miért van olyan helyzetben a magyar egészségügy, amilyet nap mint nap tapasztalhatunk...

Trackback: Válasz 1. rész 2010.03.04. 08:35:14

  A Jobbik közleménye után (melyben felszólította az Akadémiát a magyarság finnugor származáselméletének tudományos bírálatára), egész pályás letámadás indult a neopogányság ellen (számomra kissé meglepő módon) a „mérsékelt/liberális...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

bass.gitár 2010.01.15. 10:02:44

Agent Cooper
Látszik rajtad az igazi libsi nevelés, te már biztos parlamenti tag vagy. Majd ülj az első sorokba, hogy mindenki mindig lásson, és gyakran beszélj, tudod, ahogy tanultad. Szidd a magyarokat, és azokat, akikben még van magyarságtudat.

C._de_Berzsián 2010.01.15. 10:04:17

Ez az "egészséges" nacionalizmus, ez nem világos.
Konkrétan arról van szó, ha jól értem, hogy én (ha) magyar, oppardon: Magyar vagyok, azzal egyből szebb/jobb/okosabb/értelmesebb vagyok a nemmagyaroknál.
Akár uralmam alá is hajthatom őket, ez ősi és szent jogom.
De elnézem a talajt mondjuk Aggtelek mellett: húzok egy csíkot, és aki azon innen van ,az nemesebb... etc mint aki a csík túloldalán van?
Miért is?
Talán mert az őseim... eh!
Apám tanár volt. Az ő apja vasúti altiszt. Hol itt a szent turul hatása?
minden országban vannak tanárok, még Ugandában is vannak vasúti váltóőrök.
Igyekszem felülemelkedni a primitív ösztönlény "közösségi élményén" (gy.k.: csordaszellem), magamat is és az általam ismert vagy nem ismert embereket egyéni értékeik alapján megítélni - már ha meg kell egyáltalán ítélni az embereket - nem autójuk, lakásuk, "fajuk" alapján. Nekem aztán hiába hablatyol ez az echo-tévés alak, meg "az" szdsz-fidesz-eszperantó-pesti... szóval bármelyik gulyás, hogy az ő nyája a bezzeg.
Piréz szeretnék lenni.

Bélapáti Béla 2010.01.15. 10:05:33

@milkapista: az a fránya .hu nem véletlen a Hungaryra utal-e? Bár végülis mi is Európa vagyunk, szal akkor tényleg Európa rajtuk röhög. Kár, hogy az a hülye kisebbségiügyi főbiztos nem tudja ezt...

Moszkva téri Dzsedi 2010.01.15. 10:06:05

Természetesen tudjuk, hogy a zsidó a kiválasztott nép, és a cikket író személy nem gondolta komolyan cikkee egyetlen szavát sem, hiszen mint tudjuk a zsidókat a világon mindenütt igen szeretik, kedvelik...

sapiens 2010.01.15. 10:06:05

Remek írás, gratula!

- SunDisc - 2010.01.15. 10:09:41

Nekem tetszik ez a video.

Jót mulatok rajta, ha leül a hangulatom.
Főleg a bálványimádó jellege ragad meg keverve a kereszténységgel.

Nem különben az, hogy Szaniszló úr más adásában nem bánthatja az oroszokat, mert Széles Gabi leendő üzlettársaknak tekinti őket. Cserébe kapunk több gyűlölködést más népek iránt.

Tudni kell azt is, hogy az ősmagyar családnevű Szaniszló bácsi moszkvai tudósító volt, az ellenség védvonalai mögé vitte magával a mocsári kigőzölgést.

Ez a mai magyar szalonképes újságírás, emberek.

Ideje pakolni.

Muad\\\'Dib 2010.01.15. 10:10:13

@C._de_Berzsián:
A fogalmi zavar nálad is megvan.
"Ez az "egészséges" nacionalizmus, ez nem világos.
Konkrétan arról van szó, ha jól értem, hogy én (ha) magyar, oppardon: Magyar vagyok, azzal egyből szebb/jobb/okosabb/értelmesebb vagyok a nem magyaroknál."
Nem, ez a sovinizmus, amikor lenézel más népeket. A nacionalizmus az, amikor együtt szeretnél tevékenykedni a nemzettársaiddal, amikor szeretnél az országodnak minél jobb pozíciót kiharcolni, és amikor az állampolgáraidnak valód, kézzelfogható előnyöket szeretnél biztosítani másokkal szemben (pl. francia mezőgazdasági támogatás, vagy brit).
Amennyiben ez bárki szerint rossz dolog, feltételezem, hogy megszüntetne minden önkormányzatot, hiszen az is egyértelműen lokálpatrióta intézmény, ami a nacionalizmus kicsinyített mása. Valamint nyilván a társasházi közös képviseletet is ördögtől valónak tartja, hiszen ott is nyilvánvaló, hogy érdekellentét alakulhat ki a szomszédos társasházzal.

Bélapáti Béla 2010.01.15. 10:11:13

@C._de_Berzsián: az egészséges nacionalizmus az olyan, hogy mivel magyar vagyok, a magyarokat szeretem a legjobban, nem a németeket pl. meg Mo-n szeretek élni, büszke vagyok a történelmünkre, nem tagadom le a származásom, a világ legszebb nyelvének a magyart tartom, ilyenek.

Bélapáti Béla 2010.01.15. 10:13:54

@milkapista: zavar, ha ezt édeskevésnek tartom? Ha ezt az EBESZ mondja, az mondjuk kicsit más volna, de így...

gitáros 2010.01.15. 10:17:42

Fasza írás, grat!
Látom, máris érkeznek az őstörténeti szakemberek... :))

milkapista 2010.01.15. 10:17:44

@Bélapáti Béla:

Engem nem. Magadat minősíted vele, ha azok után édeskevésnek tartod egyetemi tanárok, nemzetközi szervezetek dolgozóinak, stb. tiltakozását a világ minden tájáról, miután azt írtad, hogy "azért linkelj már be pár európai véleményt, ami a szlovákokon röhög, akár a nyelvtörvény kapcsán, akár Pozsony "ősszlovákká" tétele kapcsán, bármit, jó?"

Bigskorpio 2010.01.15. 10:20:18

Ez az ember bolond, ha ezt a sok sületlenséget komolyan gondolja, elhiszi.
Jópár éve, amikor a Panorámában kezdett dolgozni, akkor még egész normálisnak tűnt....
Bigskorpio

Mr. Rocketfinger 2010.01.15. 10:23:54

gratulálok. és a pornó korhatáros... ugyanolyan rohadt hitetlen, idegenszívű nemzetáruló vagyok mit a poszt írója. már az oviban is elküldtem az ovónénit a kurva annyába, amikor ilyen hülyeségeket beszélt.

C._de_Berzsián 2010.01.15. 10:26:47

@Muad\\\'Dib:
hát... ha ént több jót, jogot akarok kiharcolni a magam nyájának a többivel szemben...
De miért?
Miért többet?????
Miért a másikkal szemben?
Szerintem ez - mindegy hogy minek nevezzük - hülyeség.
Nem jár nekem több, mint a tunéziai parasztnak csak azért, mert ezt a csakrás földet művelem. UGYANANNYI jár - semennyi nem jár!
Ha meg tudok valamit szerezni, azt bizony egy (másik) "magyartól" fogom megszerezni (szomszéd társasház).
Nézd, egy ismerősöm nemrég rendesen belém kötött, amidőn az ő "Bösztörpusztára kell menni" kezdetű kiáltványára reagálva meg mertem kérdőjelezni, hogy vajon tényleg kell-e?
Na, ettől számítom én a pirézségemet. Nem gondolnám, hogy egy olyan csoporthoz akarok tartozni, amely nem tűri el a kérdést, a véleménykülönbséget, amelyik nem vitázik, nem érvel, hanem üt, dorongol. Vagy, hogy a videónál maradjunk: az olyan "tudós", aki nem bizonyít (ismerjük ugye: megismételhető, dokumentált... stb) módon, hanem kinyilatkoztat... na azzal nekem bajom van.
Egyébként tőlem legyen magor, fényevő vagy buddhista, csak ne akarja az ő hitét az én torkomon lenyomni.
És ne azzal érveljen a vitában, hogy én antimagyar vagyok....

WinG 2010.01.15. 10:28:51

muszáj ezen a blogon is politizálni? :/

Muad\\\'Dib 2010.01.15. 10:29:29

Egyébként a magyar "elit" hozzáállásában az az igazi patkányság, hogy az emberek nagy részében az ilyenek után az jön le, hogy ez az egész téma baromság, egy másik része pedig félművelt marhák könyvét fogja bújni nagy átéléssel, miközben találni nemzetközi szinten jó pár vitára érdemes anyagot is ebben a kérdéskörben, csak az ugye elsikkad szépen a hülyeségeken.

EMU 2010.01.15. 10:33:51

Szaniszló Feri rendkívül visszafogott, ugyanis nem említette azt a bizonyítást, miszerint az univerzumot is a magyarok adták a világnak. Nem véletlenül irigyel bennünket az egész világegyetem a hallatlanul éles eszünkért, a rendkívül jó felépítésű megjelenésünkért, az ízlésünkért és a kreativitásunkért. A tények makacs dolgok, a magyar tökéletes és a világ felett áll, mindenben mi vagyunk a legjobbak. Annyira értelmesek vagyunk, hogy például ilyen szaniszlókat is csak mi adunk a világnak. Irigyelnek is ezért szerte az univerzumban, ilyen máshol nincs, ha meg van, az biztos egy rohadt soviniszta szlovák, vagy román, vagy buzi, de hogy zsidócigány, az biztos.

OmegA404 (törölt) 2010.01.15. 10:35:03

Ez milyen egy sötét magyar hozzáállás?

Olvasgassá talán többet.
Balfasz társaság.

sorhajóhadnagy 2010.01.15. 10:35:05

A szent Turulmadárra mondom, komoly identitásválság fogott el. Most akkor melyik oldalon lehettünk egy etruszk-kelta konfliktusban?
Szaniszló sámán kollégánk dicséretes buzgalommal próbál a turbómagyarok és Széles gazda kedvében járni, a nyílt zsidózástól eltekint, már ez is eredmény.
A magyar őstörténet viszont egy szabadon művelhető tudomány, nincsenek benne tabuk, a tévedések elkerülése végett már jóval a rendszerváltás előtt is voltak viták, de akkor még a tudományos kutatás szabályai szerint. Ám akinek délibáb kell, annak délibáb kell. Hiába, van rá igény, mint médiamegfelelőjére, a Maunikasaúra.

C._de_Berzsián 2010.01.15. 10:35:16

@Bélapáti Béla:
"az egészséges nacionalizmus az olyan, hogy mivel magyar vagyok, a magyarokat szeretem a legjobban, nem a németeket pl. meg Mo-n szeretek élni, büszke vagyok a történelmünkre, nem tagadom le a származásom, a világ legszebb nyelvének a magyart tartom, ilyenek.
"

Na de ez mitől egészséges?
Én embereket szeretek, nem főneveket.
A származásomról már beszéltem: tanár-vasutas..
A történelmünkre meg nem mindig vagyok büszke: sem Szvatopluk átverésére, sem a "kalandozások" nevű rablóhadjáratokra, vagy hogy közelebbről keresgéljünk: Újvidékre, a Gestapo-besúgós Guinness-rekordra, a kuláklistákra....

A nyelvünk, hát hogy szép-e, az szubjektív. Mivel nem bírok ugyanilyen szintem több nyelvet, nincs összehasonlítási alapom. Ezt ismerem, ezt használom.

Muad\\\'Dib 2010.01.15. 10:36:17

@C._de_Berzsián:
Mint említettem vannak tudósok, akik komolyan foglalkoznak a témával, ezek nagy része külföldi, mivel náluk nem írja le magát ezzel a témával egy kutató. Milyen érdekes.
"hát... ha ént több jót, jogot akarok kiharcolni a magam nyájának a többivel szemben...
De miért?
Miért többet?????
Miért a másikkal szemben?
Szerintem ez - mindegy hogy minek nevezzük - hülyeség."
Lehet hülyeség, de az ember már csak ilyen. És az érdekérvényesítés nem valami szörnyű dolog. A töketlenség, az már inkább. Mindenki ezt csinálja, erről szól az EU, az ENSZ, a G8. Lehet ebből kimaradni, de akkor lehet a leszármazottaink, majd szépen megdöglenek éhen. Értem én, hogy szebb lenne, ha pl. az oroszlán is zöldséget enne, de a csúnya világ már csak ilyen.

pounderstibbons 2010.01.15. 10:38:23

A halálos kisugárzást mondjuk lehetne európai csodának is nevezni, amire példa lehetne, hogy a konkvisztádorok által hurcolt halálos betegségek az amerikai őslakosokat tényleg hatásosan tizedelték.
Persze, lehet, hogy a hódítók ruhájára tapadt Kárpát-medencei molekulák homeopatikus hatását tapasztalták meg az aztékok és inkák.

A műsorban emlegetett vöröshadseregben szokásos magyar-pótlékot meg a hazai tévéműsorok miatt adták szerintem...

Muad\\\'Dib 2010.01.15. 10:40:55

@C._de_Berzsián:
Pedig büszke lehetnél, mert én már hallottam külföldön, hogy ő azt tanulta a suliban, azért nem vonultak végig rajtuk is a törökök, mert volt itt egy Magyar Királyság...

OmegA404 (törölt) 2010.01.15. 10:41:37

Attól, hogy kimondod én jó ember vagyok... nálatok már az is benne van, hogy Te szar ember vagy?

Ez a szomszéd tehene is dögöljön meg dolog.

Ha ő ezt hiszi, joga van hozzá.

Jobban hangzik, mint amit Ti gondoltok a magyarságról...
kb annyi alapja is van mindkettőnek.
semmi konkrétum, Ti is csak hallotaok olvastatok valakitől valamit, aki mga sem látta... szóval
a szkeptikusság ott kezdődik, hogy az ember nem nagypofájúskodva kiröhög másokat, mert mást gondolnak.

Bélapáti Béla 2010.01.15. 10:41:52

@milkapista: na én meg belinkelhetném az EBESZ véleményét az ügyről, mondván hogy egész Európa belénk törli a lábát...
Néhányan aláírtak egy online peticiót (60%-a magyar volt a neveknek kb ha jól láttam), ez azért kurva messze van az egész Európa rajtuk röhögtől, meg eredménye is annyi van, hogy csak na... Lehet hogy fájni fog amit mondok, de egész Európa kurvára leszarja, hogy ki milyen történelmet talál ki magának. Ha odamennek túristának, max akkor kérdezik meg, de akkor is leszarják... Nem mellesleg az összes európai nép hasonlóan próbál magának történelmet csinálni, és magát a többivel szemben beazonosítani, legyen szó akár a gall franciákról, akár a római olaszokról, vagy bárki másról. Nem kell olyan baromira szégyellni ezeket az útkereséseket, minden népben megvan ugyan ez a szándék...

C._de_Berzsián 2010.01.15. 10:42:30

@Muad\\\'Dib:

Pontosan!
Tehát ne beszéljünk mellé: el akarjuk venni a szomszéd földjét, vagyonát, önzésből.
Nem kell ködös "nemzettudattal" magyarázni a szerzési vágyat.
EZÉRT képezünk ellenséget, hogy takarjuk, igazoljuk a rút cselekedeteinket.
Az ember már csak ilyen.

Gazz 2010.01.15. 10:43:46

@Muad\\\'Dib: Komolyan válaszoltam.

Kun László szerintem alulértékelt királyunk, leginkább azért, mert dicstelen véget ért. De a tatárok elleni győzelme is igen nagy dobás volt, másrészt a csehek elleni közös győzelme Habsburg Rudolffal olyan haditett volt, amit az USA-ban a katonai akadémián tanítanak.

Bélapáti Béla 2010.01.15. 10:45:47

@C._de_Berzsián: hát akkor barátom, te egy identitás nélküli valaki vagy, és ami a legszomorúbb, még büszke is rá. Nyilván a családodat sem szereted jobban a többieknél, csak azért, mert a családod, ügyebár? Meg kell hagyni, a férjed/feleséged sem a legszebb férfi/nő a világon, hiszen nem ismersz minden nőt/férfit úgy, meg különbenis, ez ilyen szubjektív dolog... HAsonlóan édesanyád/édesapád sem szereted a világon legjobban csak azért mert életet adtak neked, hiszen erre bárki más is képes, sőt, már az orvostudomány is egy lombikban. Először tegyenek le valamit az asztalra, igaz? Meg ne akarjanak már többletjogot, többletszeretetet, pont ugyan annyi jár nekik, mint a tunéziai parasztoknak, nemdebár?

Muad\\\'Dib 2010.01.15. 10:46:19

@C._de_Berzsián:
Furcsa lehet így élni. Gondolom, az is belefér neked, ha valaki beköltözik a pereputtyával a lakásodba, mert az önző vagyonszerzés távol áll az alkatodtól. Márpedig meglehetősen szemétség a te családodat előtérbe helyezni, lévén semmivel nem ér többet, mint egy másik ember.

Muad\\\'Dib 2010.01.15. 10:47:09

@Bélapáti Béla:
Pedig nem is beszéltünk össze :D

milkapista 2010.01.15. 10:47:32

@Bélapáti Béla:

Nézd, ha neked semmi bajod azzal, hogy a magyar embereket sumer-etruszk-szkíta-hun-magyarokkal etessék, akkor te egyet értesz az ő becsapásukkal és idiótának nézésükkel.
Sajnálom, de nem hiszem, hogy használna ennek az országnak, ha a lakosainak a nagy része egy kitalált álomvilágban élne, végtelenül lebutítva (mert lássuk be az kell, ahhoz, hogy valaki ezt a maszlagot be vegye).

milkapista 2010.01.15. 10:52:36

@Gazz:

A morvamezei csatára gondolsz szerintem. Arról az osztrákok is elismerően nyilatkoztak (mármint a kortársak).
Én úgy olvastam, hogy nem László győzte le a tatárokat, hanem a főúri bandériumok (kb, ahogy Nándorfehérvárnál, sem V. László győzte le a törököket).

scientia 2010.01.15. 10:53:34

@milkapista:

Egyetértek. Miden másról beszélnek, csak arról nem amiről a poszt szól "szabad-e hülyének nézni az embert?"

Persze valakinek biztos jó, nekem nem.

Bélapáti Béla 2010.01.15. 10:57:39

@milkapista: ja, a szlovákok, románok is mennyit szívnak emiatt, mi? Bezzeg ha azon örlődnének, hogy basszus mi most magyarok vagyunk, akik tudnak csehül, vagy csehek, akik tudnak magyarul, mennyivel jobb lenne minden, nem? Meg ha nem áltatnák magukat azzal, hogy van saját nyelvül, csak mert pár szót másképp ejtenek, mint a csehek. A románoknak is kifejezetten káros, hogy ragaszkodnak hozzá, hogy "Erdély román föld", ami elmúlt, elmúlt, elfoglalták a magyarok, hát Istenem, mit is lehetne tenni? Nem? Sőt, a zsidók is hogy rácsesztek ezzel az önazonosság tudattal, kellett nekik nagyzsidó álmokat dédelgetni már a babiloni birodalom kebelén is! Most meg is nézhetik magukat!

Muad\\\'Dib 2010.01.15. 10:57:59

@milkapista:
Ő pl. nem olyan komolytalan ember, ráadásul nem vádolható magyar sovinizmussal sem. Van jó pár komoly finn tudós is, aki ilyesmivel foglalkozik:
"Mario Alinei (born 1926, Turin) is Professor Emeritus at the University of Utrecht, where he taught from 1959 to 1987, currently living in Impruneta. He is founder and editor of Quaderni di semantica, a journal of theoretical and applied semantics. Until recently, he was president of Atlas Linguarum Europae at UNESCO.

Alinei has authored hundreds of publications and is a well known scholar in the field of dialectology. He is also the main proponent of the Paleolithic Continuity Theory, which contends that the Indo-European languages originated in Europe and have existed there since the Paleolithic...
Etrusco: una forma arcaica di ungherese, 2003,"
en.wikipedia.org/wiki/Mario_Alinei

Bélapáti Béla 2010.01.15. 11:04:10

@Muad\\\'Dib: úgy látszik, vannak dolgok, amik több embernek egyértelműnek tűnnek. :)

mandras 2010.01.15. 11:06:46

@sorhajóhadnagy: Egyben tévedsz: az akadémiai tudományosságba a délibábos "őstörténet" nálunk soha nem tudott bejutni, se a Monarchia, se a Horthy-rendszer, se a kommunizmus alatt, és most sem. Egy biokémikus akadémikus publikált egy könyvet ilyen irányban, aztán a Magyar Tudományban megjelent lesújtó kritikára néhány gorombasággal válaszolt ugyanott, de a szakterületek (nyelvészet, régészet, antropológia, stb.) művelői között nincs ilyen. (Ellentétben pl. a románokkal, ahol a dákoromán elmélet kapott és kap akadémiai támogatást.) A magyar nyelv türk eredetének elmélete képviselve volt az Akadémián, nem is akárkik által, ameddig az ismert adatok fényében tartható volt. Aztán elvetették, ahogy cáfolat után kell. Épp ezért papol néhány dilettáns itt is arról, hogy nem engedik be a "hivatalos" tudósok maguk közé a "másképp gondolkodókat". Másképp gondolkodni a tudományban természetesen lehet, sőt kell, de a tényeket figyelmen kívül hagyni tilos.

pounderstibbons 2010.01.15. 11:08:14

@Muad\\\'Dib:
@Bélapáti Béla:

Az hogy az ember önző, az tény. Ez abból adódik, hogy azon emberek, akik nem voltak elég önzőek, hogy küzdjenek a génkészletük átadásáért, kevesebb utódot hagytak maguk után, mint azok, akik altruista módon mindenki mást segítettek.

Ugyanakkor az olyan altruista magatartások, melyek nem csak egy adott egyén génkészletét, hanem valaki közvetlen vagy távolabbi rokonságát (akik részben legalább hasonló génkészlettel rendelkeztek) juttatták előnyhöz méginkább sikeresek voltak az idők folyamán.

A genetikai (leszármazási) távolság alapján kimért altruizmus képes előnyhöz juttatni egy adott gén(mém)állományt. Erről szól a család-nagycsaládok-nemzetségek-törzsek-nemzetek nagy harca a túlélésért.

Ugyanakkor az állatoktól eltérően az ember képes felismerni ezt a folyamatot és úrrá lenni annak vadhajtásain.

Genetikailag és memetikailag is a szomszédos országokkal, vagy akár a föld összes népét beleértve is, elhanyagolható a különbség az egyes emberek között az országok szintjén, főleg ha az azonos iskolázottságúakat vetjük össze.

Rég nem más nemzetek, hanem a tudatlanság és ostobaság ellen kellene küzdeni ahhoz, hogy valaki mind a saját, mind az emberiség örökítőanyagának túlélési esélyeit megnövelje.

mafos 2010.01.15. 11:12:35

Nekem nem jött át a stílusa ennek az irománynak. Feltűnően sok időt töltöttél vele, csak nem értem miért(bár sejtem). Ha ennyire nem tetszik a jelenlegi kutatásokból kialakuló kép, akkor tanulmányozd a szlovák történelmet inkább. Másfelől eléggé ingoványos talaj ez manapság. Az biztos, hogy amit jelenleg az iskolában tanulnak a lurkók, nem fedi a valóságot.

Bélapáti Béla 2010.01.15. 11:12:47

@pounderstibbons: "Rég nem más nemzetek, hanem a tudatlanság és ostobaság ellen kellene küzdeni ahhoz, hogy valaki mind a saját, mind az emberiség örökítőanyagának túlélési esélyeit megnövelje."-azt kéne felismerni, hogy az, hogy ez enyéimet szeretem, nem azt jelenti, hogy a többit utálom. Ergo az egészséges nacionalizmus, öntudat, bármi, nem azt jelenti, hogy bárki ellen is kűzdök, vagy bárki mást utálok, egyszerűen az egyéimet szeretem.
Az eredeti gondolatodhoz csak annyit, hogy az emberiség 80%-a ostoba, az ellen nehéz küzdeni...

explorer68 2010.01.15. 11:14:30

@C._de_Berzsián: Nem vagy te magyar az már látszik az írásaidon. Csak magyarul röfögsz, mert a nyelv megtanulható de Magyarnak lenni megint mást jelent. Wass Albert NEKED biztos nem a kedvenc olvasmányod ebben biztos vagyok kicsi Libsi szívû!

milkapista 2010.01.15. 11:14:52

Béla, Muad!

Azt mondjátok, hogy a lebutított tömegekkel sok mindent ellehet érni? Ez lehet rövid távon igaz, de hosszú távon sem az egyének, sem a társadalom érdekét nem szolgálja. Arról nem is beszélve, hogy utálok hazudni, szánt szándékkal becsapni embereket és lebutítani őket pedig szerintem rendkívül aljas dolog. Persze akik ezt terjesztik, azoknak a nagy része el is hiszi ezt, de sokszor olyan ember kezdi el terjeszteni, aki nagyon is tisztában van a valósággal. Ilyen Alinei is. Ez az etruszk-magyar dolog tőle ered. Nyelvészektől tudom, hogy jó szakembernek tartják, aki már letett valamit az asztalra, de amit az etruszkokról és a magyarokról kitalált, az egy jól kivitelezett csalás, amit neki is tudnia kell.

Muad\\\'Dib 2010.01.15. 11:17:28

@milkapista:
Erről külföldön vita megy. Tehát egymással vitatkoznak a tudósok, melyik felvetés a helyes. Nem lesz valaki kitagadott nyelvész/történész, mert nem a finnugor elméletet pártolja. Igaz ez Finnországra is. Egyetlen hely van, ahol a mai napig vita helyett átverés szó van divatban és ez a mi szép hazánk.

milkapista 2010.01.15. 11:18:00

Ja és Mario Alinei olasz, nem finn, ha jól tudom.

milkapista 2010.01.15. 11:19:22

@Muad\\\'Dib:

Ha nyelvészeti viták érdekelnek, ide fordulj bizalommal, segítenek:

seas3.elte.hu/nyelveszforum/

milkapista 2010.01.15. 11:20:24

Ha nyelvészettel kapcsolatos kérdéseid vannak, fordulj hozzájuk bizalommal, segítőkészek:

seas3.elte.hu/nyelveszforum/

pounderstibbons 2010.01.15. 11:51:00

@Bélapáti Béla:

Az emberiség 100%-a pusztákon vándorolt néhányezer éve.

Ha a 20%, aki országhatárokon átívelően tud gondolkodni előnyösebb helyzetbe kerül, (márpedig a globalizáció nem a nemzetalapú törzsközösségnek kedvez) a többi követni fogja.

A "másikat nem utálom, de az enyéimet szeretem" gondolatkörbe hogyan illik bele a bejegyzéshez linkelt műsor?

Az, hogy sokan így-meg úgy gondolkodnak, nem érv annak a gondolkodásmódnak a helyessége mellett.
Ahogy a korlátolt gondolkodásmódot alátámasztó tudománytalan baromságokat tényfeltáró-elemző műsorként sugározni se dícsérendő tevékenység.

riksafighter 2010.01.15. 11:57:41

a tudás nehéz lovagjai lám felpofozzák maúnikát és győzikét is , nameg a szaniszlót ezzel heroikus harcukat megvívják , a sötétség ellen :)))

talán még pár lila buborékot is el kéne pukkantani :)

milkapista 2010.01.15. 12:01:42

@scientia:

Ha valaki saját magát nem tiszteli annyira, hogy kritikátlanul ne nyeljen be minden neki tetsző dolgot, attól szerintem ne várd, hogy ilyen kérdéseket fel tegyen. Azt meg pláne ne, hogy válaszoljon is rá.

C._de_Berzsián 2010.01.15. 12:02:27

@explorer68:
"Nem vagy te magyar az már látszik az írásaidon. Csak magyarul röfögsz, mert a nyelv megtanulható de Magyarnak lenni megint mást jelent. Wass Albert NEKED biztos nem a kedvenc olvasmányod ebben biztos vagyok kicsi Libsi szívû!"

Próbáld elképzelni, hogy a világ még ennél is bonyolultabb. Bizony, szívesen olvasok Arany Jánost.
Ha sikerülne gondolatpanelek nélkül élned, ha nem lenne már leírva előre a véleményed, könnyebben szót értenénk. Milyen alapon elmélkedsz az én kedvenc olvasmányaimról? Csak nem ez is egy Előre készített modul? " Aki ilyen-olyan, annak ez-meg-az a kedvenc írója..)
Remek.
Hogy még egy kis muníciót adjak itt néhányaknak: Nem, nem vagoyk identitás nélküli ember. Csupán az egyesek által mindenhatónak és mindenekfelett valónak gondolt "magyar" identitást nem szeretem. Tessék, lehet zsidózni, cigányozni, mittudomén.
Ha már szóba kerültek itt a szülők, testvérek: Nem azért szeretem őket, mert a családjogi állásuk ez, hanem mert úgy vagyok nevelve, szeretettel, szeretetben.
És a barátaim azok, akik szerintem jó emberek. Egyet sem tagadok meg azért, mert esetleg nem kárpátmedencei eredetű valamelyik ük-ükapja. (Nota bene: nem is tudom. Soha nem kérdeztem tőlük.) Na persze: ki tudja igazolni, hogy ő pedig tiszta vérű turáni? És hány nemzedékig kell visszavezetni?
Aztán meg: "Libsi-szívű"? Az meg mi a fene? Annyit felfogtam, hogy sértésnek szántad. Hát ki kell hogy ábrándítsalak. NEM a liberális elvekben hiszek. A magyar panel-elvű gondolkodásban nincs megfelelő elem erre, vagyis mindegy, hogy milyen skatulyába dugsz be.

csak_egy_valaki · http://fiatalokazemberijogokert.hu/ 2010.01.15. 12:11:44

NAGYON jó írás, kár, hogy pár baja van. Elég lett volna egy gondolkodó szkeptikustól a tényszerűség is, kár az iróniáért, hiszen ez a Szaniszló elég bugyuta minden épeszű ember szerint.

Nekem gusztustalan poénkodás (feleslegesen sarazza Csomát is) "Hogy a tibetológiában szó sem esik magyarokról?", mert ha más nem, az alapítója révén bizonyosan, s hogy onnan származunk-e, az lényegtelen.

Kőrösi Csoma Sándor (1784-1842): erdélyi nyelvtudós és utazó, a tibetológia megalapítója. Még diákkorában eltökélte, hogy felkeresi az „ázsiai magyarok” maradékait. Nyugat-tibeti lámakolostorokban évekig tanulmányozta a tibeti nyelvet és kultúrát. Kalkuttában jelent meg két főműve 1834-ben, a Tibeti-Angol szótár és a Tibeti Nyelvtan.

Kár azért a kis bújtatott zsidózásért vagy cionizmusért is (nem gondolom, hogy csak poén, sem azt, hogy én tévedek), a "kiválasztott nép" emlegetéséért, ezt ki kellett volna hagyni, mert kicsit olyanná tette, mint amiről szól: ebben a vonatkozásban bugyutává. (arról csak ()-ben, hogy inkább sértődött cionista íze van, mert ebben tévedhetek)

Az igazi Svarc Enegger · https://www.youtube.com/watch?v=Ik9qunsZZtY&index=21&list=RDJVoyWQSNr8I 2010.01.15. 12:15:00

Ez nagyon ütős kis előadás volt. A világ tele van ilyenekkel, csak a téma változik.

Muad\\\'Dib 2010.01.15. 12:18:54

@milkapista:
Természetesen nem kéne hülyének nézni az embereket. Sőt, vehetné a fáradságot egy tv, hogy amennyiben ilyen műsort készít valóban szakértőket hívjon meg mindkét oldalról, hogy legalább valóban építő vitát lássunk. Bár Magyarországon ez nehéz lenne, hiszen a vita abban a mederben folyna, hogy te náci vagy és hazudsz, az elmélet hülyeség vs. kommunista maradék vagy és hazudsz. Így nehéz...

Quadrille Lobster · http://oriblog.blog.hu/ 2010.01.15. 12:19:57

Irigyelni tudom, akit ez szórakoztat. Én inkább félek tőle.

Nem tud arról valaki valamit, h kábé mennyi született felsőbbrendű van mondjuk a környező országokban, akik a tátrai szívcsakrában hisznek, vagy a szláv ősmadárban, ilyesmi?

Arra lennék kíváncsi, vajon másutt is így beforgatták magukat a helyi nemzeti erők?

Amúgy csak az büszke a származására, aki azóta mást nem tett le az asztalra. Még saját maga szerint sem.

Muad\\\'Dib 2010.01.15. 12:20:09

@milkapista:
Igen, olasz, de kereshetek finn nyelvészeket is, ott rendszeresen rendeznek konferenciákat/vitákat ebben a témában, ha lesz időm, megkeresem guglin.

csak_egy_valaki · http://fiatalokazemberijogokert.hu/ 2010.01.15. 12:21:30

@C._de_Berzsián:
"Ez az "egészséges" nacionalizmus, ez nem világos."
Az pontosan olyan, mint a cionizmus, amiről itt olvashatsz: cionista.hu/

Röviden: nem másokat bántó, hanem a sajátját előbbre helyező hozzáállás.

Így érthetőbb?

Muad\\\'Dib 2010.01.15. 12:22:06

@NoNickToday:
A szlovákoknak ez alapból megy. Szerintük az összes cseh, lengyel, és magyar király tulajdonképpen szlovák. És ez náluk állami szinten jelenik meg. Ráadásul míg a finnugor rokonságról világszerte megy a vita, szlovák királyokról csak ők tudnak.

Muad\\\'Dib 2010.01.15. 12:30:11

@milkapista:
Kyösti Julku professzor például finn. Az ő elméletei nem vetik ugyan el a finnugor rokonságot, de teljesen más megközelítéssel kezeli, mint ami a szokásos.

C._de_Berzsián 2010.01.15. 12:44:33

@csak_egy_valaki:

Érthető. De ez miért egészséges?
Nekem inkább torznak tűnik.
Mert az emberiséget inkább viszi előre az, ami mindenkinek jó, mint az, ami csak egy csoportjának.

milkapista 2010.01.15. 13:11:55

@Muad\\\'Dib:

Ha jól nézem Julku történész. De nem vitatja az uráli nyelvcsalád létét, sőt.
Itt egy 1993-as konferencia, ahol magyarok is részt vettek és a szervező bizottság elnöke Julku volt:
209.85.135.132/search?q=cache:X7eWHBVXk-EJ:klimala.web.elte.hu/cikkek/1994oulukonfrtf.rtf+Ky%C3%B6sti+Julku&cd=6&hl=hu&ct=clnk&gl=hu

De én továbbra se vagyok nyelvész, ha kérdésed van ezzel kapcsolatban fordulj a legmegbízhatóbb forráshoz, a nyelvészekhez.

Tor Salqvist 2010.01.15. 13:30:55

Ez egy költői képekkel gazdagon díszített, szépirodalminak tekintendő hazafias szöveg. A nagy szkeptikusok ennyi erővel Kölcseybe is beleköthetnének, mert ő például "a bizonyítatlan Istentől" vár segítséget, ráadásul Bendegúz (a hun Atilla apja) vérének fantáziálja a magyart, s nem valamelyik finnugor Vejnemöjnen deus ex machinájáért fohászkodik, pedig hát az lenne a polkorrekt ugye. Lassan-lassan tehát libernyákék a Himnusznak is nekimehetnek ilyen alapon...

Valaki szívcsakrában és a pilisi spiritualitásban hisz, valaki meg a banánpusztító ősmajomtól származtatja magát. Valaki csak az anyagban hisz földhözragadt módon, míg más a természetfelettiben is. Érdekes azonban, hogy tértől és időtől függetlenül mindig mindenhol hittek a matérián túli világban, ezalól egyedül a XVIII.-XXI. századi, agresszívan nyomuló "felvilágosult" európai sötétedés a kivétel.

Fispán Géza 2010.01.15. 13:40:53

Én büszke vagyok a magyarságomra, viszont Szaniszló úr egetverőire nem..sajnálom szegényt, még mindég úgy érzi, hogy az átkosban elkövetett munkássága mián még mindig vezekelnie kell...:O(
Miként sz.h. Bencsik Banditának aki a NÉPSZABÓ PÁRT ROVATÁNÁL állt ellent, vagy III/III Kondor Kátyának...?

pounderstibbons 2010.01.15. 13:46:42

@Tor Salqvist:
Ahha, akkor a Világ-Panoráma egy szépirodalmi (-hazafias) műsor?
Költői kép a szovjet magyarsors-járadék?
A közel-keletről tibeten át vonuló kelta-etruszk-stb. magyarságvonal?

Különben érdekes, hogy bár mindenhol hittek a matérián túli világban a felvilágosodás (lesötétedés) óta biztosan nem állt elő senki róla bizonyítékkal. Azóta nemműködik?

Tor Salqvist 2010.01.15. 14:03:26

@pounderstibbons:
A műsor bevezetője mindig szépirodalom-próza kategória. Költői képekkel, Petőfi költeményeire hajazó kisemberfelrázó mondatokkal és kissé túlzó hazafias eredettörténetekkel (lásd pl. a rómaiak esetében Vergilius Aeneisét, őt is kiröhögöd bezabálás után?) próbál Szaniszló hazafias érzést plántálni a magyar emberbe 40 év kommunizmus és 20 év vadliberalizmus után. A szkíta-magyar eredet gondolata pedig legalább 1100 éves, már Konstantinos Porphyrogennétos is megfogalmazta velünk kapcsolatban, úgyhogy az a minimum, hogy két blikk és egy index cikk között nem röhögöd ki és nevezed szanatóriumi baromságnak.

A túlvilágra, Istenre pedig vannak bizonyítékok, csak ezt a materialisták kézlegyintéssel intézik el és igyekeznek lejáratni. Lásd a halál közeli élmények kutatását, a regressziós hipnózis eredményeit, vagy pedig azt a tényt, hogy az ősi iratok mindegyike teremtésről beszél, s nem ősmajmokról. Persze a hangyák is biztos hitetlenkednek, amikor például az emberi űrhajóról társalognak.

suburru 2010.01.15. 14:14:32

Üdv!

Igyekszem az érdemi felvetésekre válaszolni (ja, én vagyok a szerző :)):

Muad-Dib: tényleg érdemes szak(!!!)-nyelvészekhez fordulni, látni fogod, h e téren az alapkérdésben, tehát a finn és a magyar nyelv rokonságát illetően nincs változás. Alinei szemantikával, és nem történeti-összehasonlító nyelvészettel foglalkozik, Utrechtben pedig olasz nyelvet s irodalmat tanított, ezért lett professzor emeritus. Finnországban is kialakult egy szubkultúra, mely a magyarhoz hasonlóan dilettáns, és csak messziről tűnnek szakértőknek, egy magyar nyelvész kb. "mániákus közszereplőknek" hívta őket.

Milkapista: A tatárok veszteségeivel senki sem törődött, így nem tudjuk azt. Ráadásul szokásuk volt a helyieket is befogni pl egy-egy megerősített hely ostromára, így ők vagy sajátjaik ellen harcoltak, vagy hátulról nyilazták/vágták le őket a mongolok. A tatárjárásról már régóta tudják, h nem volt akkora katasztrófa, mint ahogy az emlékezet megőrizte: lokális szinten csakugyan nagy pusztítást okozott, országosan jóval kevesebb. Ennek jó bizonyítéka a kővárak építése. Azt tanították a középiskolában, h IV. Béla támogatta a kővárak építését, mert azt a mongolok nem tudták bevenni. Ha viszont megnézzük, hol épültek várak, ezek elsöprő többsége a Dunántúlon, a nyugati határhoz közel épült. Béla tehát veszélyesebbnek tartotta az osztrák szomszédságot, mint a tatárokat.

Csak_egy_valaki: mit csináljak, ha a tibeti stúdiumokon tényleg nem tanítanak magyar nyelvet, történelmet stb? Kőrösi Csomáról mint alapítóról természetesen megemlékeznek, de nem is írtam róla semmi rosszat.
Csakugyan nem véletlenül szerepel a 'kiválasztott nép' kitétel: egyrészt kétszer is elhangzik a műsorban, másrészt ha megnézed Szaniszló hasonló megnyilvánulását (csak erős idegzetűeknek!), megérted a keserű iróniát...

zsooolt 2010.01.15. 14:40:58

Egy másik lehetséges magyarázat:
dzsundi-sapur.blogspot.com/2008/07/magyar-honfoglals-zsid-vonatkozsairl.html
Ezen elmélet szerint az Árpád-ház Taksonyig karaita, vagy még inkább magarijja hitű zsidókból állt volna, akik később áttértek a kereszténységre. Ugyanez az elmélet magyarázná a "délibábos" őstörténészek vesszőparipáit, azaz a honfoglaló magyarság esetleges szórványos kulturális kapcsolatait az ókori kelet népeivel: a sumérok kultúrájának némely vonása (egyes elszigetelt szavak, jelképek) fennmaradt az akkádok körében, az akkádok a saját innovációikkal együtt továbbadták azt az asszíroknak, az asszírok Babilonnak, a párthus korra teljes autonómiát nyert babiloni zsidóság pedig később elterjesztette ezt a sztyeppén -- íme a sumér-magyar rokonság igaz története.

fuhur 2010.01.15. 14:46:27

@Muad\\\'Dib:
"Nyugaton azonban nem állt meg az élet, így mind Finnországban, mind máshol komoly kutatók foglalkoznak a finnugor elmélettel, immár több mint 20 éve megy a vita róla."

Azért erről a vitáról linkelhetnél cikkeket.
Lehetőleg referált nyelvészeti szaklapokból (Nem baj ha külföldi :-)

Ja és ugye a nyelv és a származás között nem nagyon van összefüggés.

Egy kis infó erről:

criticalbiomass.freeblog.hu/archives/2008/08/31/A_magyarok_eredete/

Muad\\\'Dib 2010.01.15. 14:51:14

@suburru:
Én beszéltem nyelvészekkel és egyáltalán nincs az a gyönyörű összhang, amiről itt beszélsz. Más kérdés, hogy kissé hangosabbak azok, akik állami hátszéllel üvöltöznek.
Megjegyzem ez az egész ügy, kezd marhára hasonlítani az őslénytankutatáshoz, ahol biológus és geológus professzorok képesek szemrebbenés nélkül kijelenteni a másikról, hogy elmebeteg. Ott annyival jobb a helyzet, hogy nem keverik bele a politikát.

fuhur 2010.01.15. 14:51:36

@Tor Salqvist:
"az ősi iratok mindegyike teremtésről beszél, s nem ősmajmokról."

Meg arról ,hogy a nap kering a lapos föld körül, illetve hogy az egész lapos földet négy elefánt tartja ami egy teknősbéka hátán áll. Azt ezekben is milyen igazuk, van...

zsooolt 2010.01.15. 14:54:32

A leglogikusabbnak az látszik, ha azt mondjuk, a honfoglalók nem voltak egységesek: finnugor, török és iráni törzsek egyaránt voltak bennük, és még ki tudja, mi minden, nem?

Biztos, hogy tudtak rovásírni (az írással kapcsolatos műszavaink ugyanis akár az ujgorokkal is rokonítanak minket, akik Dzsingisz kán idejében a sztyeppe kőbe vésett költői voltak), és már felvették a kereszténységet (vagy annak egy rokon vallását, pl. a manicheizmust - a vallási-teológiai műszavaink olyan nyelvekből vannak, ami még a mongolokkal is rokon, márpedig a mongolokkal soha nem éltünk együtt, csak ugyebár hozzájuk ugyanazok a csuvasos-török lovasnomád népek mentek, mint mihozzánk, tehát már a honfoglalás előtt ezt használtuk.). Ismerték a földművelést, de csak kiegészítő gazdálkodásnak használták, a lényegi életmód az lovas nomadizáló álattartásra vonatkozott, ami egy fifikásabb életmód, mint a szimpla földművelés.

Muad\\\'Dib 2010.01.15. 15:00:13

@fuhur:
"Az uráli őshaza kutatásában a 30-as évektől kezdve a nyelvészeti paleontológiára alapozott elméletekkel párhuzamosan lassan kibontakozott egy másik irányzat is. Ennek első képviselői Indreko és Moora észt régészek voltak, akik feltételezték, hogy a Baltikumban már az újkőkor idején - a Kr. e. 3. évezredben - finnugor népesség élt. Később a finn és az észt régészek figyelme a területükön feltárt középső kőkori kultúrák (kunda kultúra, suomusjärvi kultúra) felé fordult. A egymást követő régészeti kultúrák kapcsolatait elemezve fokozatosan felerősödött az a nézet, hogy a középső kőkorig visszavezethető kulturális folytonosság mutatható ki Finnország területén és a Baltikumban. A kutatók véleménye szerint a finnek elődei már a Kr. e. 8-7. évezredben mai lakóhelyükön éltek. Erkki Itkonen finn nyelvész a hatvanas években igyekezett összhangba hozni a hagyományos őshazaelméleteket a finn régészek elképzeléseivel. Arra a véleményre jutott, hogy az őshaza az Urál hegység vidékétől a Baltikumig terült el. Ezt nevezi a tudománytörténet a “nagy őshaza” elméletének.
Az őshazakutatás tehát már évtizedek óta két szálon futott, abban azonban egyetértettek a kutatók, hogy az uráli népek őshazája valahol az Urál hegység szűkebb-tágabb környezetében volt. Ezt a konszenzust bolygatta meg a finn kutatók egyik csoportjának új elmélete a finnek eredetéről. Véleményük szerint a finnek és a lappok elődei Skandinávia első betelepítői voltak, jóval korábban érkeztek mai lakóhelyükre, és nem is a Volga-Káma vidékéről, mint ahogy azt a finn tudományban általánosan elfogadott nézet hirdeti. Az elmélet Finnországban Milton Nunez és Kalevi Wiik kutatásaiból nőtt ki, egységbe foglalója pedig Kyösti Julku volt. Az új koncepció kialakítása során a kutatók fokozottan támaszkodtak a nyugat-európai őstörténeti és antropológia eredményekre, leginkább Cavalli-Sforza, Dolukhanov, Zvelebil tanulmányaira, monográfiáira, valamint Pusztay János alapnyelv-koncepciójára.

Milton Nunez már 1978-ban tanulmányt publikált Finnország középső kőkori népességéről, de ezirányú munkássága a nyolcvanas évek végén bontakozott ki igazán. Nunez a jéghatár fokozatos visszahúzódásától kezdődően próbálta figyelemmel kísérni Európa népességét és Skandinávia betelepítését. Megállapításai szerint kb. Kr. e. 13 000-11 000 között a mai Németország és Dánia területe felől néhány csoport észak felé vándorolt Norvégia atlanti-óceáni partvidékén, ahol a legészakabbi területeket kb. Kr. e. 9000-ben érték el. Más embercsoportok pedig az orosz síkság nyugati részei felől vándoroltak Finnország déli területei felé, Kr. e. 8000-ig fokozatosan benépesítették azt, továbbhatoltak észak felé, és Kr. e. 7500 körül érintkezésbe kerültek a norvég partvidék legészakibb részeire vándorolt közösségekkel. Ezek az említett vándorlások lényegében már korábban is ismertek voltak a régészek előtt, de Milton Nunez ezen két elsődleges betelepülő népességét a lappok és a finnek őseinek tartja. Az elmélet újszerűsége tehát abban rejlik, hogy a finnek elődeit nem az Urál hegység vidékéről származtatja, hanem Nyugat-Európából, illetve a Baltikum egyes részeiről. "

suburru 2010.01.15. 15:29:46

@Muad\\\'Dib:

Igen, kb. erre számítottam... Amit beidéztél, 2 problémát vet fel. Az egyik a nép és nyelv összekeverése. Régészeti leletekből nem állapítható meg, h használói milyen nyelvet beszéltek, és milyen identitással rendelkeztek. Hiába találnának hazánk területén pár ezer év múlva Coca- v Pepsi dobozokat, Bosch-fúrókat stb., nem lennénk amerikaiak, németek, és nem angolul v németül beszélnénk. (Szintén könnyelműség lenne amerikai v német betelepülésről beszélni.)
A másik a nagy őshaza-elmélet. Képviselői egyrészt nem vonják kétségbe a finnugor nyelvrokonságot, másrészt elméletüket, ahogy hallom-olvasom (mert én is beszélek néha nyelvészekkel), nagyon csúnyán szétszedték.
De annak érdekében, h tényleg szakmaibb mederbe tereljük a kommenteket, másokhoz hasonlóan kérlek, linkelj be v legalább nevezz meg olyan cikkeket, amelyek nemzetközileg jegyzett nyelvész folyóiratokban jelentek meg! Nem vagyok nyelvész, de van ismerősöm az MTA Nyelvtudományi Intézetében (is), tehát lesz, aki megmondja, szakmailag mennyire hiteles az adott cikk és/vagy folyóirat.
Amúgy szó sincs állami hátszélről, elnyomásról, egyszerűen a világon mindenütt elfogadott, nyelvészetileg többszörösen alátámasztott álláspontot képviselik az akadémián.

milkapista 2010.01.15. 18:47:19

@suburru:

Az, hogy a Dunántúlon épültek, tehát az osztrákokat ítélte meg legveszélyesebbnek, nem bizonyítja, hogy nem a tatár példa nyomán jutott a kővárak előnyeinek felismerésére.
Ha jól tudom az 1242-1270 között épült várak nagy részét nem a király építtette, hanem a földesurak. ezeknek a váraknak a felépítésében játszott valamilyen konkrét szerepet Béla (a vár elhelyezkedésének, méretének meghatározása, ilyesmi)?
Azt is túlzásnak tartod, hogy IV. Béla a "második honalaító"?

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2010.01.15. 21:32:24

Nem értem, hogy egy tudományos szkepticizmussal foglalkozó blog miért érdeklődik ez az interjú iránt. Ez egyértelműen a pszichiátria illetékességi köre.

pounderstibbons 2010.01.15. 21:42:26

@Tor Salqvist:
Ha mutatsz egy olyan olasz műsort, ami a mai Törökország területéről szól és a műsor ötödét kitevő bevezetőben Aeneas kalandos útját vázolja fel Trójától a Ferenc József földön és Kamcsatkán keresztül Rómáig, akkor azt is kiröhögöm.
És ha beszámol arról is, hogy minden civilizáció Rómában született és ott is bukott el, az EU csak a Római Szerződések helyszíne által maradhatott stabil, valamint az újkori hadtörténelem káprázatos olasz sikerei (Etiópia és Albánia:)) is azt igazolják, hogy országuk azért csizma alakú, mert mindenkit seggbe tudnak rúgni, és mellesleg Jézus igazából csizmakészítő volt volt, akkor pont olyan hangosan fogok azon röhögni, mint Szaniszló Ferencen.

suburru 2010.01.16. 01:00:35

Üdv!

Milkapista: lehet, h Béla a tatárok elleni védekezésből merítette az ötletet, de ettől még nem ellenük alkalmazta. A földbirtokokat azzal a kikötéssel osztogatta, h kővárat kell építeni.
Második honalapítónak lehet tekinteni: ne feledjük, még ha a tatárjárás lángja nem is volt akkora, mint ma gondoljuk, a füstje igenis nagy volt; Béla Trau várából tért vissza, előtte tapasztalta az osztrák veszélyt is, tehát mindenképp jól jött egy határozott központi politika. Ennek következménye lett viszont a széttagoltság és a kiskirályok fél évszázados uralma.

Lord Valdez: sajnos a sumer-magyar hívők, a szkíta, hun rokonság szószólói stb. azt is hangoztatják, h álláspontjuk tudományos, konferenciákat rendeznek egymásnak és jó szándékú, az adott területtel komolyan foglalkozó szakembereket hívnak meg, h azok nevével visszaélve legitimálják szakmailag tarthatatlan nézeteiket. Tehát úgy viselkednek, mint az örökmozgó-feltalálók, asztrológusok, homeopaták stb.
(Utolsó mondatodban véleményem szerint is van némi igazság...)

explorer68 2010.01.16. 02:06:35

@C._de_Berzsián: Én egyszerûen a Magyarság tudatodra céloztam (pl: Wass Albert-re utalva), de látom neked az nincs. Mindenfélét kitalálsz, hogy miért ne tekintsd magad Magyarnak. Az hogy Magyarnak tekinted magad nem zár ki olyasmit hogy milyen náció belivel barátkozol. Az ilyen emberek miatt tart itt ez az ország! Sajnos!!!

milkapista 2010.01.16. 09:13:36

@suburru:

Üdv!

"lehet, h Béla a tatárok elleni védekezésből merítette az ötletet, de ettől még nem ellenük alkalmazta."
Én is pont ezt mondtam, de a megerősítés sosem árt.

"A földbirtokokat azzal a kikötéssel osztogatta, h kővárat kell építeni."

Ezt tudom. Akkor direkt osztogatta a birtokokat az osztrák határ közelében, hogy ott épüljenek a várak, vagy a birtokosok emelték önszántukból a várakat (akár a régebbi meglevő, tehát nem új osztású birtokaikon), mert ők érezték veszélyesnek?

"Ennek következménye lett viszont a széttagoltság és a kiskirályok fél évszázados uralma."

A későbbi kiskirályok, mind a Béla által felemelt birtokos közül kerültek ki?
Ha jól tudom IV. László idején a földesúri bandériumok verték el a tatárokat (László nélkül), tehát megvolt a haszna, annak, amit Béla csinált, csak aztán az utódai alatt, és az Interregnum alatt túlságosan is önállósodtak ezek a nagybirtokosok.

Bocs, ha számodra bugyuta dolgokat mondok és kérdezek.

suburru 2010.01.16. 11:22:02

@milkapista:

Üdv!

Inkább továbbküldelek egy nálam avatottabb szerzőhöz, aki e korral és emlékeivel foglalkozott:

Fügedi Erik: Vár és társadalom a 13-14. századi Magyarországon. Igaz, 1977-ben jelent meg, ennek ellenére jól használható, és térképeken is mutatja pl. az akkor épült várak elhelyezkedését. Jómagam is főleg innen vettem a tatárjárással kapcsolatos infókat.

gothmog 2010.01.16. 13:34:23

@KolomparVinetu: Tényleg úgy gondolod, hogy a magyarság önértékelésének a "vissza"állítására üdvözítő módszer ez a tonnányi ostobasággal telepakolt maszlag? Mert akkor tényleg bajban vagyunk. Mert az azt jelenti, hogy -csakúgy, mint a románoknak, meg a szlovákoknak- egyebünk sincs, csak a kitalált dicső múltunk.
Szóval, tényleg egyebünk sincs, csak ez?

Sárkányszekér 2010.01.16. 17:20:52

@Muad\\\'Dib (2010.01.15. 10:10:13):
Bizony, nem szüntetne meg lokálpatrióta intézményeket, aki megveti a nacionlizmust.
A Pátriának mindenki tagja, aki ott él. Nem csupán a magyarok, hanem a szászok, a svábok, a cigányok, a szerbek a szlovákok stb.
Ha szereted pátriádat, akkor persze szeretheted az ott élő embereket is (bár el nem tudom képzelni, hogy pl egy magamfajta mizantróp illető miért tenne ilyet), de mindenekelőtt és elsősorban a helyet, az épületeket, a közlekedést stb szereted.

milkapista 2010.01.17. 11:38:32

@suburru:

Köszi!

És mégegyszer bocs a hülye kérdésekért :D

zsooolt 2010.01.18. 08:24:10

Ajánlom mindenki figyelmébe az Igen magazin aktuális számát, több cikk is igencsak a jelen témába vág. Csak egy kiragadott, szerintem fontos, gondolat:
feltoltes.igen.hu/igen/fajlok/Igen_2009_05-06.pdf

Ha mi büszkén emlegetjük szittya vitézségünket, rokonságunkat a világverô,
„Isten kardja” Attila hunjaival, akkor olyan népcsoporttal azonosítjuk magunkat, amelyet az európai népek mindmáig – mint ez történelemtankönyveikbôl kitûnik – kegyetlen, mûveletlen, vérengzô hordákként tartanak számon. Ormos Mária említi, hogy még a XX. század elején is volt olyan német kiadvány, amely szerint a gyôztes „kalandozó” magyar felvágta letiport ellensége mellkasát, és a testre hajolva egyenesen a szívébôl
szívta ki a vért.

Miért volt ez baj? Az I. világháború után – mint Ormos Mária írja – Benes (és az ô hatására néhány francia politikus) magyarellenes propagandája pontosan
erre a mítoszra épült: magyar nemzet tulajdon-
képpen nem is létezik, csupán néhányezer magyar arisztokrata, a többiek pedig szlovák, román, szerb parasztok, akik részben asszimilálódtak, s ezért tûnhetnek talán magyarnak. Annyira hatásos volt e kampány, hogy a gyôztes hatalmak képviselôi szinte arra számítottak: nomád magyar törzsfônökökkel kell majd a békekötésrôl tárgyalniuk. (Amikor pedig ezek helyett olyan mûvelt, intelligens arisztokratákkal találkoztak, mint Teleki, Apponyi és Bethlen, akkor ellenfeleink taktikát változtattak: ekkor gyökeresedett meg az a nyugati elképzelés, hogy a magyarok mézesmázos stílusukkal, veszélyes sármjukkal bárkit levesznek a lábukról, és ha utánad lépnek be a forgóajtón, elôtted fognak kijönni…) Azt már csak én teszem hozzá, hogy büszkeségük mellett arisztokratáink vihettek volna demográfiai kimutatásokat is.

De végül is mire legyen büszke a szittya-magyar?

A magyar történelem egészét tekintve van-e okunk arra, hogy a magyarság harciasságát, kíméletlenségét emlegessük?

Van-e még olyan ország, amelyik ily nagyszámú népcsoportnak, néptöredéknek adott viszonylag békés hazát: kabaroknak, kazároknak, avaroknak, szlávoknak, frankoknak, kunoknak, jászoknak,
böszörményeknek, szászoknak, németeknek, cigányoknak, zsidóknak?

Voltak-e ebben az országban valaha is olyan szélsôséges példái a vallási türelmetlenségnek, mint amilyen mondjuk a
Szent Bertalan-éj?

Talajra találtak-e itt fanatikus vallási mozgalmak, voltak-e emiatt vérengzések?
Öltött-e olyan nagyságrendeket az inkvizíció és
a boszorkányüldözés, mint egyes nyugati országokban?

Hol foglalták elôször törvénybe a vallási
türelmet? Nem a „fejlett nyugaton”, hanem itt,
a tordai országgyûléseken a XVI. században.

Hol nyilvánították a középkorban törvényen kívülivé a cigányokat? Nem itt, hanem Németországban és Angliában.

Betiltották-e nálunk valaha bármely
nyelv nyilvános használatát, mint egykor a franciák a bretont, vagy az angolok a walesiek nyelvét?

Kérdezem, ezek után mire is lehetünk büszkék?

milkapista 2010.01.18. 12:14:58

"Azt már csak én teszem hozzá, hogy büszkeségük mellett arisztokratáink vihettek volna demográfiai kimutatásokat is. "

Vittek:

"A trianoni béketárgyalások előkészítéséhez néprajzi, gazdasági térképek egész sora készült el, az adatok térképi feldolgozásának tárgyilagosságát kifejtő leírásokkal együtt. Ezek a térképek bizonyították egyrészt a Kárpát-medence gazdasági egységét, tájainak egymásrautaltságát, egybetartozását, másrészt a népességeloszlás tényleges helyzetét. E térképezés eszmei vezetője, szerkesztője gr. Teleki Pál, Edvi-Illés Aladár és Halász Albert, kivitelezője a Pátria Nyomda volt. Teleki ún. vörös térképe a világ egyik első olyan térképe, amelyen a népesség nemzetiségek szerinti eloszlását a népsűrűség figyelembevételével ábrázolták."
www.latvany-terkep.hu/magyar/oldalak/tematikus_terkepek/

És itt van, maga a térkép:
sagv.gyakg.u-szeged.hu/tanar/farkzolt/HORTHY/VORTERK.HTM

A propaganda (no meg a nagyhatalmi érdekek) már akkor is többet tudott elérni, mint a tudomány :(

zsooolt 2010.01.18. 14:38:07

@milkapista: Ez érdekes, köszi, sajnos, igazat kell adnom neked. De ahogy Madách is mondja a tragédiában:

Örüljünk, okosabb világ van,
Örüljünk, hogy mi élünk abban.

Harald Blåtand 2010.01.19. 14:14:42

Az interjú őrültségein kár vitatkozni, viszont az ominózus, Kun László alatti "tatárveréshez" hozzátenném, hogy ott csupán a későbbi Arany Hordának is csak déli részét birtokló Nogaj kán seregeit vertük vissza. Össze sem vethető komolyan 1241-gyel, mikor tényleg az Észak-Kínától a Fekete-tengerig nyúló komplett birodalom hadai jöttek be. A kővárak meg egy igazi mongol hódító hadjárat megállítására nemigen lettek volna önmagukban alkalmasak, a mongolok lazán elfoglalták Ürgencset, Kijevet, Bagdadot is, amikhez hasonló méretű erődített város nem létezett a 13. sz-i Mo-n.

pounderstibbons 2010.01.19. 14:49:23

Persze a természetfeletti erők nemcsak a múltban gyakoroltak hatást a történelemre, hanem jelenleg is kísértenek, ráadásul most éppen a szomszédban írnak történelmet:

www.kronika.ro/index.php?action=open&res=34965

pounderstibbons 2010.01.22. 09:34:34

2010. január 26. kedd, 18.00 óra
Kételkedem, tehát vagyok!

Filmvetítés és beszélgetés

Az elmúlt évben a Cinemart Kft. filmet készített a Szkeptikus Társaság közreműködésével. Az ötvenegynéhány perc alatt számos olyan témát járunk körül, amelyek felpiszkálják a kriktikus ember kétkedését: pálcás vízkeresés, asztráltest, gázfogyasztáscsökkentő mágnes, fogyasztáscsökkentő benzinadalékok, horoszkópok, méregtelenítés, falszárító...

A film keretein belül nem lehetett egyértelmű megállapításokat tenni, de igyekeztünk bemutatni, hogy az ilyen termékeket, módszereket lehetséges tesztelni, és ezek a vizsgálatok - bár nem mindig egyszerűek -, de általában nagyon érdekesek.

www.szkeptikustarsasag.hu/dokumentum/SzKlub-20100126.pdf

ui:
Nehogy, úgy járjunk, mint már néhányszor, előre szólok, hogy valaki felvehetné a filmet videóra...:)

NICKTELEN 2010.01.26. 21:24:49

Hogy röhögtünk annak idején a románokon, hogy francia, olasz rokonságot erőltettek a történelmükre. Próbálkoztak a dákokkal. Mi meg mosolyogtunk, hogy na igen, persze.
Aztán most megnézhetjük, hogy Jézussal, Winnetou-val, és minden olyan néppel rokonságba erőltetnének minket, akikről úgy gondolják, hogy csak egy picinyt is számított a nagy össz történelemben. Tényleg az árja kultúra hogy maradt ki?

Derwish 2010.02.21. 20:04:24

Egy kis kacagni való Bakos Attila "filozófus" remekművéből:))))

gagbi-babca.blogspot.com/2008/02/duna-evangliuma.html

Rendőrálat · http://onoguristan.blogspot.com 2012.05.10. 18:02:48

Kend egy ÖKÜZ!

Na, ja , hülleség, amit Sztanyiszló Feri Bá, mint Moszkovába' végzett "nemzetközi kapcsolatok"-szakos Lomonoszov beszél:

DEEE vegy le KÜND azonnalvárt a főrendi (PÁLFFY) nevit, akárhogyan es írnya Keed,

a Zoltán ti. Sultan türk tisztségnévbűűű lett személynevet meg szüntesse meg!

Legyen ezentúl ZAKARYÁHU.

Sok böszemeségek vagynak ehun rovátkolva,
de

a "TURÁNI NYELV" semelyi áltudományban sem szerepel,

ellenben TURANID RASSZ ammán ügün!

Sőt, annak pamíri alfaja, ami a szálkás, mags(abb), sovány, de enyhén mongolid KUN altípust jellemzendi!

Mindenestre könnyesjelzőbe tettem ezen fertelmet, mer még nem olvasandtam véghyg.

Rendőrálat · http://onoguristan.blogspot.com 2012.05.10. 18:25:35

@C._de_Berzsián:

Igen , ez télleg SZEPTIKUS blokk.

A léleki szepszisbül gyüvő elmebéli szeptikusság...

Fingod nincs MYTHOLÓGIÁRÓL, szimbolikáról és annak szakrális jelentőségéről. MI??!

Ne turulozz, mert rádküldöm a Németvölgyi Úti NAGYTURULT, van vagy 3 tonna!

Rendőrálat · http://onoguristan.blogspot.com 2012.05.10. 18:36:55

@- SunDisc -:

MOSTAN,
2012 május 10-én - amikoris MA avatták Köztársasági Elnökké (kündüvé)

Dr. Áder Jánost,

remélem, hogy a fenti
Piréz Berzsiánnal együtt

már Hóreb hegyének szemközt van az állandó lakóhelyetek,

és a magyar ÁLLAMPOLGÁRSÁGOTOKAT (IS) visszaadjátok, a sátáni lelketekkel együtt.

Liberálzsidó idióták!!!

Írj nekünk! Kövess minket!

Kövess a Twitter-en 

Melléfogott az asztrológusod? Nem találsz már helyet az ágyadnak a földsugárzástól? Össze-vissza forog az Egely- kereked? Nem használt a macskádnak a homeopátiás bogyó?

Írd meg nekünk:
blog (kukac) szkeptikus.hu

Utolsó kommentek

Híreink

Nincs megjeleníthető elem

Fórum

Nincs megjeleníthető elem

Címkék

akupunktúra (2) áldoktor (1) álhírek (1) állampolgári tudomány (1) alternatív medicina (23) áltudomány (37) antibiotikum (1) apollo (1) aromaterápia (1) ásványok (1) asztaltáncoltatás (1) asztrológia (6) atomenergia (2) attila domb (1) átverés (14) aura (2) béky lászló (3) bioenergetika (5) biofoton (1) biológia (2) biologika (1) bioptron (2) biorezonancia (5) biotechnológia (8) boszniai piramisok (3) bulvár (1) butaság (7) bűvészet (9) callahan (1) cam (1) ChatGPT (1) chemtrail (3) civilizáció (1) clairvoyance (1) cod tea (5) confirmation bias (1) covid-19 (1) criss angel (1) csalás (4) csillagászat (6) cunami (1) darwin (5) demarkáció (1) diéták (1) douglas adams (1) dr. csabai zsolt (2) dr. csabai zsolt phd (1) echo tv (1) ECSO (1) egely (2) egészség (36) egészségnap (2) éghajlat (1) einstein (3) elektroszmog (1) életmód (4) energia (1) eric pearl (1) értem (3) érvelés (1) etnográfia (1) étrend kiegészítő (6) eugenika (1) evolúció (22) ezóbióökó (7) ezotéria (27) fakír (1) fals pozitív (1) fekete mágia (2) felmelegedés (2) fenntarthatóság (1) filozófia (13) finnugor (1) fizika (13) fogyasztóvédelem (12) földönkívüliek (2) földsugárzás (3) gelencsér andrás (1) gender (1) glifozát (1) gondolkodás (7) grafológia (2) grapefruit (3) grapefruitmag (1) grape vital (3) gyermeknevelés (1) gyógynövények (2) gyógyszerek (1) gyógyszeripar (1) HAARP (1) hagyományos kínai orvoslás (3) hamisítás (3) hétköznapi bölcsesség (1) hipotézis (1) hold (2) holokauszt (1) homeopátia (22) horoszkop (3) humor (7) idegtudomány (1) ideomotoros (1) idősek (1) india (1) influenza (1) ingyenenergia (4) integratív medicina (2) intelligencia (1) intelligens tervezés (12) james randi (3) japán (1) járvány (2) járványtagadás (1) jeti (1) jövőbelátás (2) jövőbelátók egyháza (1) jövőbe látás (2) józan ész (4) kanálhajlítás (2) kapcsolatteremtő gyógyítás (1) kígyóolaj (1) kísérlet (3) kiválasztott (4) klímaváltozás (7) klub (89) konferencia (9) kongresszus (10) könyv (13) koplalás (1) környezetvédelem (1) koronavírus (4) közgazdaságtan (2) közlekedés (1) kozmológia (2) kreacionizmus (2) kristályok (1) kritika (1) lászló ervin (2) lebuktatás (1) légköroptika (1) lenkei gábor (1) levitt (1) lifewave (2) lottó (1) lúgosítás (1) magfúzió (1) mágia (1) mágnes (5) magyar őstörténet (4) magyar történelem (3) marketing (3) mars (4) matematika (4) média (6) megerősítési torzítás (5) mellrák (1) mentalizmus (3) mesterséges intelligencia (2) meteor (1) mobiltelefon (1) mta (4) művészet (1) nasa (2) neurális hálózat (1) nyelv (6) nyílt levél (1) oktatás (4) oltásellenesség (3) oltások (2) önámítás (1) online kísérlet (3) orgon (1) örökmozgó (5) orvostudomány (12) őssejtfokozó (1) összeesküvés elmélet (5) otthonszülés (1) paleolit étrend (1) pálmalevél (1) pályázat (1) pandémia (1) parafenomén (3) parajelenségek (6) paródia (1) PCR (1) phenomenon (2) podcast (1) pozitív gondolkodás (1) prána (2) probiotikum (1) proving (1) pszí (5) pszichiátria (1) pszichológia (1) racionalitás (1) radiesztézia (3) rák (8) randi (3) rendezvény (13) rezsicsökkentő (1) richard dawkins (2) sci fi (3) seti (1) spiritizmus (2) steorn (1) sugárzás (3) számmisztika (3) székesfehérvár (2) szekta (1) szellemidézés (3) szerencse (1) sziget (5) szkeptikus (21) szólásszabadság (1) találmány (4) tantra (1) táplálkozás (5) távgyógyítás (2) technológia (15) telekinézis (1) telepátia (1) televízió (5) teremtés (3) teremtéstan (2) természetgyógyászat (28) termográfia (1) tesztek (3) történelem (14) tudomány (32) tudományos módszer (2) tudománytörténet (1) turizmus (1) ufo (5) új germán medicina (2) űrhajózás (2) uri geller (8) űrszonda (3) vágó (6) vakcinák (2) vallás (2) villanyóralassító (1) vita (1) vízautó (2) Wikipédia (3) x akták (1) Címkefelhő

Creative Commons

Creative Commons Licenc
süti beállítások módosítása